הנפקת נסח טאבו

הפקת נסח טאבו מפנקסי המקרקעין הוא שירות שמאפשר הזמנת נסח רישום. השירות בעלות של סכום סמלי והוא הכרחי על מנת לבצע עסקה.

הנפקת תשריט בית משותף

זהו השרטוט הגרפי של תכנית מתאר או תבנית בנייה כלשהי.  כאשר מבוצע רישום של בניין בפנקס הבתים המשותפים, התשריט הוא אחד המסמכים המרכזיים הנדרשים לצורך מימוש הרישום.

סימולטור מס רכישה